สมาคมอิโคโมสไทย ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ....สมาคมฯ ได้ย้ายที่ทำการกลับมายังที่ตั้งเดิม ณ ชั้น 1 อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  10300 ติดต่อฝ่ายเลขานุการสมาคม โทร./โทรสาร  02- 0057253


icmth

   

เอกสารการศึกษา การนำเสนอเส้นทางรถไฟสู่มรดกโลก

- รายงานเบื้องต้น Preliminary Report

- รายงานฉบับกลาง Interim Report

สมาคมอิโคโมสไทย
อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ เลขที่ 81/1 ถ. ศรีอยุธยา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
TEL.+66 2 0057253
   

our supporters: 2018
กรมศิลปากร    สำนักงานทรัพย์สินฯ        

ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอิโคโมสไทย: ๒๕๖๑

บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด