การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
สมาคมอิโคโมสไทย (ICOMOS Thailand)
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาว์นโหลดกำหนดการ

TEMPORARY MOVE
NEW CONTACT ADDRESS OF SECRETARY OFFICE IS ON
25th fl. of THANALONGKORN BLDG.
666, BOROMMARATCHACHONNANI RD., BANG-PLAD, BANGKOK 10700
TEL.+66 2 4468100
icmth
ENTER SITE
เข้าสู่เว็บไซต์

ดาว์นโหลดใบสมัคร

our supporters: 2016
กรมศิลปากร    สำนักงานทรัพย์สินฯ        

ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอิโคโมสไทย: ๒๕๕๙

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด