ดูรายละเอียด [1],[2],[3],[4] PDF


 
 • ข่าวล่าสุดกรณีปราสาทพระวิหาร
 • สรุปบทบาทอิโคโมสไทยในกรณีการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ปราสาทพระวิหารของราชอาณาจักรกัมพูชา [010Press]
 • กรรมการอิโคโมสไทยร่วมในการประชุมร่าง จดหมายเปิดผนึกถึงเลขาธิการสหประชาชาติ จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย กรณีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปราสาทพระวิหาร
  [จดหมาย]
 • จากการประชุมWHC2008 ณ กรุงควิเบค กับ บทบาทล่าสุดของอิโคโมสกรณีปราสาทพระวิหาร [08-LatestNews]

 • อิโคโมสไทย ส่งจดหมายถึง ประธานอิโคโมสสากลและคณะกรรมการแห่งชาติอิโคโมสทั่วโลก เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงปราสาทพระวิหารและสภาพโดยรอบ
 • จดหมายถึงประธาน [00-letter]
 • เอกสารโต้แ้ย้งรายงานการประเมินคุณค่าของอิโคโมสสากล [01-rebuttal] [ภาษาไทย]
 • เอกสารโต้แย้งฉบับย่อ [02-Executive]
 • แผนการบริหารจัดการพื้นที่เขาพระวิหารและตัวปราสาท [03-Management]
 • รายงานการประเมินคุณค่าของอิโคโมสสากล [04-Report]
 • Maps [01] , [02]

 
 • อนุสารนำชมปราสาทหินเขาพระวิหาร โดย นายมานิต วัลลิโภดม [05-Guide]
 • With a Warm Welcome from the Kingdom of Cambodia by Vasu Poshyanandana [06-newsletter]
 • ข้อเท็จจริงในความเป็นไปกรณีปราสาทพระวิหาร
  ในฐานะสถาปนิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอปราสาทพระวิหารขึ้นเป็นมรดกโลกของกัมพูชา วสุ โปษยะนันทน์ขอแบ่งปันข้อเท็จจริงให้ทราบดังนี้.... [07-Truth]