รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอิโคโมสไทย
List of ICOMOS Thailand Committee 2016-2019

ดร. สุวิชญ์ รัศมิภูติ
นายเดโช สวนานนท์
นายอารักษ์ สังหิตกุล
นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต
นายสหวัฒน์ แน่นหนา
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
นายพิสิฐ เจริญวงศ์
ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม
รศ. ดร. บัณฑิต จุลาสัย       
                    
คณะที่ปรึกษา
Advisor Board
นายบวรเวท รุ่งรุจี
Mr.Borvornvate RUNGRUJEE
e-mail: borvornvate@hotmail.com
นายก
President
ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร
Mr.Weeraphan Shinawatra, Phd
e-mail: johnshinawatra@gmail.com
รองนายกฝ่ายบริหาร
Vice President
รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
Assoc. Prof. Pinraj KHANJANASTHITI, Phd.
e-mail: kpinraj@chula.ac.th
รองนายกฝ่ายวิชาการ
Vice President
นายชุณหเดช พรหมเศรณี
M.Choonhadej BRAHMASERNE
e-mail: choonhadej@gmail.com
กรรมการ
member of committee
นายธนพล ทับทิม
Mr.Thanapon TABTIM
e-mail: thanapon_taptim @hotmail.com
กรรมการ
member of committee
ผศ. สุดจิต สนั่นไหว
Assist.Prof.Sudjit SANANWAI
e-mail: sudjit_rsu@yahoo.com
กรรมการ
member of committee
นางวิรยาร์ ชำนาญพล
Mrs.Wirayar CHAMNANPOL
e-mail: sworaya@hotmail.com
กรรมการ
member of committee
นางสาวหัทยา สิริพัฒนากุล
Ms.Hatthaya SIRIPHATTHANAKUN
e-mail: yim_hatthaya@yahoo.com
กรรมการ
member of committee
นายกำพล เอกพันธุ์
Mr.Kamphol Aekphan
e-mail: kamphon.a@crownproperty.or.th
กรรมการ
member of committee
นายสิทธิชัย พูดดี
Mr. Sittiporn Pooddee
e-mail: sittch45@gmail.com
กรรมการ
member of committee
นางปองขวัญ (สุขวัฒนา) ลาซูส
Mrs.Phonkwan LASSUS
e-mail: pongkwansl@yahoo.com
กรรมการและปฏิคม
Public Relation
ดร.วสุ โปษยะนันทน์
Mr. Vasu POSHYANANDANA, Phd.
e-mail: vasuposh@yahoo.com
กรรมการและเลขานุการ
Secretariat
นายวรวิทย์ พันธุ์ธนพฤกษ์
Mr.Voravithaya PUNTHANAPRUEKSA
e-mail: voravithaya.p@crownproperty.or.th
กรรมการและเหรัญญิก
Treasurer