สมาคมอิโคโมสไทย (ICOMOS Thailand) คือองค์กรวิชาการอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ของมรดกทางวัฒนธรรม ทาหน้าที่ประสานงานการทางานในฐานะคณะกรรมการระดับชาติตัวแทนของประเทศไทยในองค์กร ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก โดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานริเริ่มในการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในชื่อ “คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ” ที่ต่อมาภายหลังได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกที่ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะในส่วนราชการ และจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นเครือข่ายของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไปผู้มีความสนใจทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีภารกิจในการรวบรวม ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการ เทคนิค และนโยบายทางด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ รณรงค์ ให้คาปรึกษาแนะนาในการแก้ปัญหา หรือสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของโบราณสถานทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน