ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมอิโคโมสไทย วาระ 2566-2568

หมายเลข 1 นายวีระพันธ์ุ  ชินวัตร

หมายเลข 2 นายบวรเวท  รุ่งรุจี

วิสัยทัศน์  เสริมเครือข่ายมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมนำการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

นโยบายขับเคลื่อน

1. นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Cultural Heritage & Climate Change) มุ่งสู่การประชุมวิชาการนานาชาติ: ความเสี่ยงของมรดกท้องถิ่น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Local Heritage & Climate Change)

2. สร้างเครือข่ายการทำงานร่วม ภาครัฐ เอกชน ชุมชน วิชาการประชาสังคมและ เยาวชนในทุกระดับ และสากล (Network both horizontal and vertical)

3. สร้างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Competency Framework) เปิดประตูสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอนุรักษ์ที่หลากหลาย ร่วมกับ UNESCO Thai,  SCONTE และ ASA

4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพลังทางสังคม (Societal InitiativeMOU ความร่วมมือกับเครือข่าย กรมศิลปากร สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กรรมมาธิการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม สมาคม และหอศิลปะแห่งกรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจ ร่วมกันในการอนุรักษ์และพัฒนา        มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ      ในปัจจุบัน”

กลยุทธ์

1. สร้างเสริมความเข้าใจร่วมกันในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

2. พัฒนาแนวความคิดที่จะช่วยกัน ผลักดันให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

3. แสวงหาแนวทางและความร่วมมือกันระหว่างรัฐ และเอกชน และประชาชน ให้ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ