ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมอิโคโมสไทย วาระ 2566-2568

นายบวรเวท รุ่งรุจี
 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอิโคโมสไทยวาระ 2566-2568 ด้วยคะแนนเสียง 63 คะแนน
 จากผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 92 คะแนน

Need help? PLEASE CONTACT

For registration:
aga2022-registration@icomos.org

For general enquiries regarding the meetings:
aga2022-contact@icomos.org

For local information:
aga2022-info@icomosthai.org

For invitation letter:
aga2022-visa@icomosthai.org

© 2022 All rights reserved

ICOMOS Thailand